ระบบสมัครเรียนและรายงานตัวออนไลน์ผู้เข้าศึกษาต่อ วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม


คำชี้แจง การรายงานตัวผ่านระบบออนไลน์นี้ใช้กับผู้ที่ยังไม่ได้รายงานตัวและชำระเงินเท่านั้น ส่วนผู้ที่รายงานตัวที่วิทยาลัยเรียบร้อยแล้วไม่ต้องกรอกข้อมูลอีก

จำนวนที่ยังรับได้ระดับ ปวช.
จำนวนที่ยังรับได้ระดับ ปวส.
จำนวนที่ยังรับได้ระดับ ทลบ.
เข้าสู่ระบบ
!!โปรดอ่านวิธีการรายงานตัว
1. ก่อนรายงานตัวต้องทำการตรวจสอบค่าใช้จ่ายตามสาขาที่ตนเองสมัครไว้ โดยยังไม่ต้องกรอกข้อมูลใด ๆ ทั้งสิ้น
2. ตรวจสอบสาขาที่สมัครว่ายังรับได้จำนวนกี่คน ถ้าเต็มแล้วให้เลือกสมัครเรียนสาขาอื่น (ห้ามรายงานตัวในสาขาที่เต็มแล้วเด็ดขาด)
3. ชำระเงินที่ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 476-0-37202-4 บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี สวัสดิการวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
4. รายงานตัวผ่านระบบออนไลน์โดยกรอกข้อมูลต่าง ๆ ให้ถูกต้อง และอัพโหลดรูปหลักฐานการจ่ายเงินด้วย
5. นำเอกสารหลักฐานต่างๆ ส่งงานทะเบียน ในวันเปิดเทอม
6. ตรวจสอบการรายงานตัวโดยการคลิกที่ เข้าสู่ระบบ แล้วใส่ username กับ password ตามที่ได้ลงทะเบียนไว้จากการรายงานตัว
หมายเหตุ: หากท่านชำระเงินไม่เต็มจำนวนให้กรอกข้อมูลในการรายงานตัวในช่องการชำระเงินเป็น ผ่อนผัน

โปรแกรมรายงานตัวผู้เข้าศึกษา version 1.0
พัฒนาโดย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
Mahasarakham Technical College all right reserved @2020